ที่ตั้งของโรงเรียน

                โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ 34 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 22

การติดต่อ

                โทรศัพท์ 042-511-509
                โทรสาร 042512231
                e-mail : pornsak.wongsiri@gmail.com
                website : www.nkpw.ac.th

ปรัชญา

                สิกฺขา วิรุฬหิ สมฺปตฺตา “การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม”

คำขวัญ

                ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน

สีประจำโรงเรียน

                เทา – แดง หมายถึง คุณธรรม ฉลาดเฉลียวและความเด็จเดี่ยว กล้าหาญ

ตราประจำโรงเรียน

เป็นรูปพระธาตุพนม เปล่งรัศมีโดยรอบ ลอยอยู่เหนือริ้วแพรขลิบแดง มีข้อความโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นนนทรี

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่สอง ในปีการศึกษา 2520 ซึ่งใช้ที่ราชพัสดุ (สนามบินเก่า) จำนวน 50 ไร่ และได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2520 การเรียนการสอนในระยะเริ่มแรกผู้ว่าราชการจังหวัดได้ อนุมัติให้ใช้สถานที่กองร้อย อ.ส. จังหวัดนครพนม เป็นที่เรียนชั่วคราวและแต่งตั้ง นางเวียงงาม ศรีวรขาน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนธาตุพนมมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ต่อมากรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้ง นายวิรัช บารุงสวัสดิ์ มาดารงตำแหน่งครูใหญ่

                ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้ย้ายมาทาการเรียนการสอนในสถานที่ของตนเอง (ที่ปัจจุบัน) ในวันที่18 พฤษภาคม 2521 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 600 คน และมีครู 35 คน

                ปีการศึกษา 2522-2523 โรงเรียนได้รับที่ดินจากราชพัสดุเพิ่มอีก 3 ไร่ 3 งาน รวมแล้วมีเนื้อที่ 53 ไร่ 3 งาน และโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 324 และหอประชุมแบบใต้ถุนสูง

                ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนได้เลือนฐานะหัวหน้าสถานศึกษาเป็นตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน โดยนายทวีพงษ์ นวานุช ดารงตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคนแรก

                ปีการศึกษา 2526-2530 นายวินัย เสาหิน ย้ายมาดารงตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 จานวน 1 หลัง ตลอดจนโรงฝึกงานและ ในปี 2529 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29 ) อีก 1 หลัง

                ปีการศึกษา 2530–2531 นายประดิษฐ์ ศรีวรมาศ ย้ายมาดารงตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน

                ปีการศึกษา 2530–2531 นายโอภาส วัยวัฒน์ ย้ายมาดารงตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน และได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 ถังน้าประปา และได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคาร 216 ล. โดยการต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องสมุด

                ปีการศึกษา 2535–2539 นายเจริญ ชาเรืองเดช ย้ายมาดารงตำแหน่งผู้อานวยการ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ห้องน้าห้องส้วม ปรับปรุงลู่วิ่งมาตรฐาน และงบประมาณโครงการปฏิรูปการศึกษาในวงเงิน 1,000,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอล ลานคอนกรีต 800 ตารางเมตร และทาสีอาคารเรียน

                ในปี พ.ศ.2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสระว่ายน้ามาตรฐาน 50 x 21 เมตร และใน ปีเดียวกันได้รับงบประมาณเหลือจ่ายจากการคืนเสาเข็มสระว่ายน้า เพื่อซื้อรถตู้ 12 ที่นั่ง และรถไถเดินตาม

                ปีการศึกษา 2539–2540 นายเกรียงไกร ใจสุข ย้ายมาดารงตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

                ปีการศึกษา 2540–2543 นายณรงค์ ชิณสาร ดารงตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ได้รับงบประมาณในการจัดศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน โรงเรียนได้จัดระบบการเรียน การสอนทางไกล โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดทุกห้องเรียน โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ครบทุกหมวดวิชา โครงการจัดระบบเครือข่ายในโรงเรียน โครงการปุารักษ์น้า 12 สิงหา เทิด 72 พระชันษามหาราช โดยครูนักเรียนช่วยกันสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นเย็นสบายและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้สมุนไพรไม้หายาก ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า 1,200 ต้น

                ปีการศึกษา 2543–2546 นายเพียร สุวรรณไตรย์ ผู้อานวยการระดับ 9 เป็นผู้ประเมินภายในระดับกรม ตั้งแต่ปี 2542–ถึงปัจจุบัน เป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2543 วิทยากรการทาผลงาน ผอ.ระดับ 9 และอาจารย์ 3 ได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพ ครู อาจารย์ เพื่อรับรองการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนพุทธธรรม สู่กุลบุตร-กุลธิดา โครงการนครพนมน่าอยู่ สู่โรงเรียนน่าอยู่ โครวงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงอาหารดีเด่นร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

                ปีการศึกษา 2546–2550 นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ย้ายมาดารงตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โครงการ Mini English Program

                ปีการศึกษา 2550-ปัจจุบัน นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ย้ายมาดารงตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ได้รับการอนุมัติจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ English Program ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                ปีการศึกษา 2550 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าโครงการพัฒนานักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                ปีการศึกษา 2552 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล. จานวน 1 หลัง

                ปีการศึกษา 2552 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)

                ปีการศึกษา 2552 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

                ปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าโครงการพัฒนานักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                ปีการศึกษา 2554 ได้รับการอนุมัติการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ โครงการ English Program ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิสัยทัศน์

                จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สร้างคุณธรรมนำความรู้โดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติและสากล

พันธกิจ

                พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษาย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับชาตินำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล