บุคคลากร

ผู้อำนวยการ

นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นายกัมปนาท คำประสังข์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวใยรัก ประจักษ์วงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายณฑีภัษ มั่นเหมาะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจงกล วิเศษขลา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน