เขียนโดย Administrator

Logo

ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการล

( เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2558 )

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

--------------------------------------------------

ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 1 | 2 | 3 | 4

 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์และอุปกรณ์โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13